PRIVACYREGLEMENT.

Noorderwind Bewindvoering respecteert uw recht op privacy.

De privacyverklaring

Om onze diensten aan cliënten te kunnen verlenen is het nodig om over hun persoonlijke gegevens te beschikken.
In onze privacyverklaring gaan wij dieper in op welke gegevens wij verzamelen, gebruiken en bewaren.

De belangrijkste punten die in onze privacyverklaring aan bod komen, zijn:
• Waarom hebben wij persoonsgegevens in beheer en hoe lang?
• Welke gegevens staan in onze database?
• Waarvoor gebruiken wij die gegevens en hoe gaan wij ermee om?
• Met welke organisaties delen wij persoonsgegevens?
• Welke rechten heeft de betrokkene in relatie tot de gegevens die wij in beheer hebben?
• Hoe kan de betrokkene een klacht of bezwaar indienen?

Opbouw van de verklaring

In de verklaring leest u welke persoonsgegevens wij verwerken om onze processen te kunnen uitvoeren. Per proces worden de verwerkte persoonsgegevens benoemd. Ook geven wij aan hoe wij aan deze gegevens komen.

Bijlagen bij de verklaring

In de bijlagen bij de privacyverklaring is een begrippenlijst opgenomen en een overzicht van derden met wie wij persoonsgegevens delen. Delen doen wij overigens alleen als dit noodzakelijk is en wanneer wij verplicht zijn om gegevens met anderen te delen of wanneer dit in het belang is van uw dossier.

Uw rechten

Wij besteden ook aandacht aan de rechten die u als cliënt heeft, bijvoorbeeld uw recht op informatie of dat u een verzoek tot wijziging van uw persoonsgegevens kunt indienen. Mocht u van één van deze rechten gebruik willen maken, dan kan dat via het contactformulier.

Vragen?

Wij nodigen u van harte uit onze privacyverklaring nader te bestuderen. Het geeft inzicht in hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan.
Neemt u gerust contact met ons op.